Tayanch doktorantlar
ZUFAR OXUNJONOVICH QORYOG‘DIYEV

1988-yil 7-martda Buxoro shahrida tug‘ilgan.

2011-yilda O‘zbekiston Milliy Universitetini tamomlagan.

2019-yildan “Etnologiya va antropologiya” markazi tayanch doktoranti.

Kam sonli etnoslar, etnomadaniy jarayonlar, etnik o’zlikni anglash, migratsion jarayonlar va ijtimoiy hayot kabi ilmiy yo`nalishlarda tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. Some comments on the settlement features of the gypsies of Bukhara oasis and their social strata. EPRA International journal of socio-economic and environmental outlook (SEEO) ISSN: 2348–410 Volume: 8. 2021. P. 22–29.

2. Buxoro vohasi lo‘lilari etnografiyasi tarixshunosligi haqida mulohazalar. O’zbekiston tarixi jurnali. 2020. № 1. 99–110-betlar.

3. Buxoro lo‘lilarining urf-odat va marosimlari. Imom Buxoriy saboqlari jurnali. № 3. 2020. 31–33-betlar.

4. Об изменениях в образе жизни люли (среднеазиатских цыган). Международный научный рецензируемый журнал Общество, гендер и семья в Центральной Азии. № 4. 2020. С. 45–57.

5. Lo‘lilarning Buxoro vohasiga kirib kelishi va joylashish tarixi. O‘tmishga nazar jurnali. № 14. 2019. 40–49-betlar.

6. Buxoro lo‘lilarining oilaviy turmushi va jamoaviy hayoti. Sohibqiron yulduzi jurnali. № 4 (38). 2019. 32–37-betlar.

7. Buxoro lo‘lilarining xo‘jalik mashg‘ulotlaridagi zamonaviy o‘zgarishlar. V Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века» Нур-Султан (Астана), 2019. С. 42–45.

8. Lo‘lilar folklori etnografik manba sifatida. “Folklor, til va madaniyat masalalarini ilmiy o‘rganishda fan va innovatsiyalar uyg‘unligi” Xalqaro ilmiy­amaliy anjuman. Toshkent, 2019. 307–310-betlar.

9. Zarafshon vohasi lo‘lilarining an’anaviy turmush tarzidagi etnoijtimoiy jarayonlar. SamDU Ilmiy axborotnoma jurnali. 2018. № 4 (110). 48–52-betlar.

10. Buxoro lo‘lilarining etnik tarixi. O‘zMU xabarlari jurnali. № 1/4. 2018. 29–31-betlar.

DILFUZA EGAMQULOVNA BEGALIYEVA

1973-yil 20-mayda Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumanida tug’ilgan.

1995-yili Guliston davlat universitetini bitirgan

2019-yildan tayanch doktarant.  (dissertatsiya mavzusi: Xiva xonligi davlat boshqaruvi bilan bog’liq an’ana va marosimlar).

Xiva xonligi davlat boshqaruvi tarixi, an’ana va marosimlari, ma’muriy boshqaruv tarixi, qabul marosimlari tartibi ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Хива хонлиги девонхонаси арз ҳужжатлари борасида. Марказий Осиёнинг VII – XIX асрлар тарихи расмий ҳужжатларда. Илмий тўплам материаллари. Тошкент, 2020. 207–219-бетлар.

2. “К вопросу происхождения престонаследника в Хивинском ханстве”. Хорезм в истории народов Евразии. Материалы международного симпозиума. Каскален, 2019. С. 97–103.

3. Хива хонлари саройидаги мансаблар тарихидан. Ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019. 244–254-бетлар.

4. XVI – XIX асрларда Хива хонлигида «арздод» маросими. Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Тошкент-Урганч. 2019. 245–249 бетлар.

5. Халқ билан мулоқjт ва инсон манфаатларини ҳимоя қилиш масаласининг тарихимизда тутган ўрни. (XVI - XIX асрлар Хива хонлиги давлат бошқарувида “арздод” маросимининг ов сафаридаги шакли). Tamaddun nuri. 2017. № 3. 80–83 бетлар.

6. Хива хонлигида “хон кўтариш ” маросими ва унинг муҳим жиҳатлари. Мерос журнали. № 1. 2016. 90–99 бетлар. (Н.А.Аллаева билан ҳаммуаллифликда)

7. Сўнгги ўрта асрларда ижтимоий-маънавий ҳаётида мадрасаларнинг ўрни. Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш олимлар тадқиқотларида: асосий йўналишлар ва ёндашувлар. Республика ёш олимларининг анъанавий иккинчи илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент, 2010. 162–165 бетлар.

NARGIZA FAXRITDINBEK QIZI SHIRINOVA

1990-yil 24-oktabrda Toshkent shahri Olmazor tumanida tugʻilgan.

2015-yili Toshkent Davlat Sharqshunoslik Institutini tamomlagan.

2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida O’zbekistonda xalq tabobati tarixi. (Ilmiy rahbar professor Dono Hamidovna Ziyoyeva).

Xalq tabobati va tibbiyot tarixi, an’analari, tabobat namoyondalari, sharq tillarida yozilgan tibbiy  qoʻlyozma va toshbosma asarlar ustida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Туркистон доришунослиги рус тадқиқотчилари нигоҳида. XXI аср – интеллектуал  ёшлар асри. Республика илмий ва илмий-назарий анжуман материаллари. Тошкент, 2020. 351–352 бетлар.

2. Description of medical lithographs created in Turkestan in the 19th and early 20th centuries. International Journal on integrated education. Vol.3 № 12 (2020). P. 64–67.

3.  ХIX аср охири XX аср бошлари доришунослигида табиий маъданлар ва унсурларнинг ўрни. “Scientific progress”  Scientific Journal. Volume # 1 Issue # 1. ISSN 2181-1601. 2020/XI.  www.scientificprogress.uz (ilmiy elektron jurnal).

4. The use of natural resources in medicine in turkestan in the late 19th and early 20th centuries. Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. VІ  Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Nur-Sulton, 2020. 75–78 бетлар.

5. Тарихий манбаларда соғлиқни сақлашга оид масалалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика XII  илмий-амалий конференция материаллари. 1-қисм. Тошкент, 2020. 158–162 бетлар.

6. XIX аср охири – XX аср бошларида тиббиёт ва халқ табобатига оид тошбосма асарлар.  Ўтмишга назар. № 1. 2019. 125–130 бетлар.

7. XIX аср охири – XX аср бошларида яратилган тиббиётга оид ёзма манбалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика ХI илмий-назарий конференциясининг материаллари. Тошкент, 2019. 144–147 бетлар.  

8. Бухоро халқ табобати ва табибчилиги (XIX аср охири – XX аср бошлари). Бухоро тарихи масалалари (энг қадимги замонлардан ҳозиргача). Республика миқёсда илмий амалий анжуман материаллари. Бухоро, 2019. 67–70 бетлар.

9. Халқ табобатида табиий гиёҳлардан фойдаланиш усуллари. Ўзбекистон ҳудудида табиий фанлар йўналишидаги илмий-тадқиқот ва экспедициялар (ХIX аср охири – XX аср бошлари). Нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир Д. Х. Зияева. Тошкент, 2019. 270–292 бетлар.

10. Туркистонда анъанавий доришуносликда фойдаланиш масалалари. Туркистонда тиббиёт: анъана ва иновациялар (XIX аср охири – XXаср бошлари). Моногфия. Тошкент, 2019. 143–160 бетлар.

NAIMOV ISMAT NUSRATILLOEVICH

1983-yil 12-mayda Buxoro viloyati Buxoro shahrida tug`ilgan.

2005-yilda Buxoro davlat universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant. Dissertatsiya mavzusi: Ahmad Donishning ma`rifatparvarlik faoliyati va uning ilmiy merosi (Ilmiy rahbar:  professor Qahramon Kenjayevich Rajabov).
Allomalarimizning ma`rifatparvarlik faoliyati va ularning ilmiy merosini chuqur o`rganish bo`yicha tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. Аҳмад Донишнинг рус зиёлилари билан мулоқотлари ва уларнинг илмий меросига таъсири. Markaziy osiyo mamlakatlarida madaniy hayot va ijtimoiy-gumanitar fanlar rivojining dolzarb muammolari mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari. Toshkent, 2020. 117121-betlar.

2. Подробности посольской поездки, сформировавшей дипломатическое мастерство Ахмеда Дониша и её практическое значение. Маводи онлайн конференцияи байналмилалӣ дар мавзӯи “Масоили мубрами фанҳои иҷтимоӣ, гуманитариӣ ва дақиқ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва фарогирии COVID-19”.  Панҷакент, 2020. С. 100104.

3. Ижтимоий – маданий фикр тараққиётида Аҳмад Донишнинг оилавий қадриятлар ҳақидаги қарашларининг аҳамияти. Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. № 3. 2020. 146151 бетлар.

4. Аҳмад Донишнинг ҳаёти ва фаолияти ҳусусида. Ўтмишга назар журнали. № 2. 3-жилд. 2020. 92102 бетлар.

5. The study of the scientific heritage of Ahmed Donish, ongoing research, existing problems and their solutions. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training (Zamonaviy fan, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolari (Mintaqada zamonaviy fan, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolari, Elektron ilmiy to‘plam). № IV. 2020. 221–227-betlar.

6. Аҳмад Дониш яшаган тарихий давр манзараси. Соҳибқирон юлдузи. №2. 2019.  7278 бетлар.

7. Аҳмад Дониш ўгитлари. Тамаддун нури журнали. №4. 2019. 1619 бетлар.

8. Аждодларимиз томонидан кашф этилган сув тежашнинг ажойиб усули. Сув ва ер ресурслари. №2. 2019. 66-72-бетлар.

9. Аҳмад Донишнинг “Манғит амирлари тарихи” асарида сув ислоҳоти масаласи. Global science and innovations 2019: Central Asia. Материалы VI международной научно-практической  конференции. – Нур-султан, № VI. 2019.  С. 9196.

10. Нева узра балқиган ҳилол. Тафаккур журнали. №3.2018. 6065 бетлар.

DILSHOD SUNNATULLA O’G’LI PIRMATOV

1992-yil 6-sentabrda Toshkent shahri Yunusobod tumanida tug’ilgan.

2016-yil Toshkent islom universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Rossiya imperiyasining Turkistondagi iqtisodiy siyosati mavzusida tadqiqot olib boradi (Ilmiy rahbar professor Nodira Rahmanovna Maxkamova).

Birinchi general-gubernator K. P. fon Kaufman boshqaruvi davrida Rossiya imperiyasining Turkistondagi iqtisodiy siyosati, yerdan foydalanish, soliq masalasi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Экономическая политика Российской империи в Туркестане: вопрос о налогах в период К. П. фон Кауфмана. Ўтмишга назар журнали. № 20. 2019. 60–68 бетлар.

2. Вопрос о землепользовании в экономической политике Российской империи в Туркестане в период К. П. фон Кауфмана. ҚарДУ хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон. 2020. 253–257 бетлар.

3. Assessment of conquest consequences of Central Asia in the periodical press of the Russian Empire. International Conference «Europe, Science and We». Publishing house «Education and Science», Praha, Czech Republic. P. 74–77.

4. Туркестанский сборник как уникальный источник по истории Туркестанского генерал-губернаторства. Ёш шарқшуносларнинг академик Убайдулла Каримов номидаги XVI Республика илмий-амалий конференцияси илмий ишлар тўплами. 2019. 36–37 бетлар.

5. О некоторых исторических источниках о периоде Туркестанского генерал-губернатора  К. П. фон Кауфмана. Тарихий  манбашунослик,  тарихнавислик,  тарих  тадқиқотлари методлари  ва  методологиясининг  долзарб  масалалари.  Республика XXI  илмий-амалий  конференция  материаллари.  12–илмий  тўплам. Тошкент, 2020. 162-169- бетлар.

6. История создания «минибиблиотеки» К. П. фон Кауфмана босма. ХХI век – век  интеллектуальной  молодёжи. Труды республиканской научной и научно-теоретической конференции. Ташкент,  2020. C. 283–284.

NARGIZA ADXAMOVNA ISMATOVA

1983-yil 31-iyulda Toshkent shahri Olmazor tumanida tug‘ilgan.

2006-yil Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutni tamomlagan.

2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Buxoro amirligida vaqf instituti. (Ilmiy rahbar professor Dono Hamidovna Ziyoyeva).

O’rta Osiyoda vaqf instituti tarixi, mulkchilik munosabatlari, ayollarning jamiyatda tutgan o‘rni, devonxonalarda ish yuritish tartibi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Бухоро зиёратгоҳларини ўрганишда вақф ҳужжатларининг аҳамияти. (Хўжа Ориф Ревгарий мажмуасига оид вақфнома) Oʻzbekiston tarixi jurnali. №4. 2020. 62–71 бетлар..

2. Бухоро амирлигидаги аёл воқифалар (XIX арнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). Тошкент, 2020.  

3. Бухоро амирлигида мутавалли лавозими ва унинг вазифалари. Медиа майдонда тарих фани ва архившунослик интеграцияси муаммолари мавзусидаги халқаро илмий ­амалий конференция материаллари. Тошкент, 2019. 109–-117 бетлар.

4. XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари Бухоро амирлиги вақф мулкчилигида аёллар фаолияти. Oʻzbekiston tarixi jurnali. №3. 2018. 3–14 бетлар.

5. Самарқанд вақф хўжалигида мутавалли лавозимига тайинлаш: анъанавий тартиб ва янги тизим амалиёти Oʻzbekiston tarixi jurnali. №1. 2016. 19–30 бетлар.

6. Бухоро амирлиги вақф мулкчилигида мутавалли аёллар фаолиятининг айрим жиҳатлари (XIX аср охири – ХХ аср бошлари). Республика интеллектуал салоҳиятини юксалтиришда олима аёлларннинг ўрни ва роли. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент, 2015. 44–45 бетлар.

7. Рус шарқшунос олими А. Л. Кун коллекциясида Самарқанд вақф хўжалигига оид муҳим манбалар. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик ва тарих тадқиқоти методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика 7-илмий-назарий конференция материаллари. Тошкент, 2015. 163–165 бетлар.

8. Women’s activity in the Bukharan Emirate within waqf economy: interpretation of waqf documents. Historical Trajectories, Contemporary Challenges and Everyday Encounters. 14th Bi-Annual Conference of the European Society for Central Asian Studies (ESCAS). October, 8-15, 2015. Zurich, Switzerland. P. 34.

9. Бухоро амирлигида вақф мулкларини таъсис этиш ҳамда сотиш масалалари (XIX асрнинг сўнги чораги - ХХ аср бошлари). Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти.  №2. 2014. 34–38 бетлар.

10. XIX аср иккинчи ярми – ХХ аср бошларида Бухоро амирлиги вақф мулкларига оид: юридик назария ва амалиёт ҳақидаги қарашлар, манбалар таҳлили.Тарих фани Марказий Осиё интеллектуал ривожи контекстида. Тарихшунослик ва манбашунослик очерклари. Тошкент, 2014. 299–303 бетлар.

NOSIRBEK MAXAMATMUSAYEVICH BUVAQOV

1984-yil 16-aprelda Andijon viloyatida tug‘ilgan.

2013-yili O‘zbekiston Milliy Universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant. Dissertatsiya mavzusi: XX asr – XXI asr boshlari tadqiqotlarida O‘zbekistonning V – VIII asr etnomadaniy jarayonlar masalalari (Ilmiy rahbar tarix fanlari doktori Azimxo‘ja Muzaffarovich Otaxo‘jayev).

Ilk o‘rta asrlarda O‘zbekistonda etnomadaniy jarayonlar, O`zbekiston tarixi, tarixshunoslik, turkiy xalqlar, buyuk ipak yo‘li yo‘nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. Turk xoqonligi va sug‘dlar (simbioz va assimiliyatsiya jarayonlari: tarixshunoslik tahlili). FDU Xabarlari jurnali. №4. 2020. 84–88-betlar.

2. Buyuk ipak yo‘li va xitoy bilan savdoda sug‘diylarning o‘rni haqida. O‘tmishga nazar jurnali. №2. 2020. 94–100-betlar.

3. Ethno-political Processes in V – VIII Centuries in Uzbekistan. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Issue 05. 2020. P. 3225–3232

4. Eftal qabilalari tarixshunosligiga doir. Ta’lim sifatini takomillashtirishda innovatsion hamkorlikning dolzarb masalalari mavzusida xalqaro ilmiy onlayn konferensiya to‘plami.  607–612-betlar.

5. Cultural life and its characteristics in the Ephthalites period. An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 6, June 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13).

6. On the historiography of the Turkic kaganate. Asian Journal of Multidimensional Research. (ISSN: 2278-4853 Vol 9, Issue 6, June, 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 6.882. https://tarj.in). P. 108–114.

7. Тюрко-согдийские взаимоотношения раннем средневековье. VII Международная научно-практическая конференция молодых ученых-историков. Великие имена Великой степи: научно-теоретические и практические аспекты изучения в контексте патриотического воспитания молодежи. 2019. C. 195–205.

8. Культура, язык, религия и искусство эфталитов. VII Международная научно-практическая конференция молодых ученых-историков. Великие имена Великой степи: научно-теоретические и практические аспекты изучения в контексте патриотического воспитания молодежи. 2019. C. 205–215.

9. Markaziy Osiyoda eftaliylar davri tarixiga oid yozma manbalarning tasnifi va tahlili. O‘tmishga nazar jurnali. №5. 2019. 71–77-betlar.

10. O‘rta Osiyo saklari (tarixiy etnografik ma’lumotlar). O‘z MU xabarlari jurnali. №2. 2017. 81–90-betlar.

SHERZOD YUNUSOVICH SALIMOV

1989-yil 27-iyunda Samarqand viloyati Xatirchi tumanida tug‘ilgan.

2015-yil Samarqand davlat universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O'zbekistonda o'tish davri ijtimoiy-demografik muammolar. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, dotsent Shavkatjon Muhammadaliyevich Rahmatullayev).

O’zbekistonning mustaqillik davridagi ijtimoiy-iqtisodiy va demografik rivojlanish tarixi kabi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ўтиш даври концепциялари ва жамият тараққиёти босқичларин ўрганиш муаммолари. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида мавзусидаги Республика илмий конференцияси илмий маколалар ва маъруза тезислари тўплами.  Самарқанд. 2019. 48–53 бетлар

2. Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-демографик ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти мавзусидаги Республика ёш олимларнинг илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент, 2019. 71–73 бетлар.

3. Меҳнат ресурслари ва бандлик муаммоси: тарихий мерос, замонавий ҳолати ва ечимлар. Ўтмишга назар журнали. №1. 2019. 100–104 бетлар.

4. Мустақилликнинг илк йилларида аҳолини ижтимоий ҳимоялаш масалалари: муаммолар ва ечимлар.Ижтимоий фанлар журнали. № 1. 2020. 22–25 бетлар.

5. Меҳнат миграцияси масалаларини ҳуқуқий тартибга солишда халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик. Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журналнинг Магистратура талабаларининг илмий мақолалари (махсус сон). 2020. 746–750 бетлар.

6. Меҳнат миграцияси соҳасида Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлиги. Юриспруденция журнали. №1. 2 жилди. 2020. 27–32 бетлар.

7. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва унинг хусусиятлари. География: табиат ва жамият журнали. №2. 2 жилди. 2020. 64–71 бетлар

8. Uzbekistan in the late 1980 s and early 1990 s: socio-economic consequences of soviet modernization. International Journal of Critical Reviews. IJSCM, ISSN: 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print) Copyright © ExcelingTech Pub, UK, Vol. 7, No. 20. P. 896–907. (SCOPUS).

9. Меҳнат миграцияси: халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш масалалари. Жамият ва бошқарув журнали. № 3 (89) 2020. 175–179 бетлар

10. Uzbekistan: modern demographic trends and the problem of employment. Thematics Journal of Geography, Vol-8-Issue-7-July-2019, ISSN: 2277-2995. P. 45–54.

SHAXODATXON YUSUBJON QIZI OXUNJONOVA

1991-yil 16-noyabrda Farg`ona viloyati Farg`ona tumanida tug‘ilgan.

2015-yil Farg`ona davlat universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant, Dissertasiya mavzusi: Toshkent shahri bozorlari faoliyati va undagi o`zgarish jarayonlari (1991–2018 yy.) (Ilmiy maslahatchi professor Sanobar Bazarbayevna Shodmonova).

Savdo munosabatlari va bozorlar tarixi, savdogarlar faoliyati, “og`zaki tarix” ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. XIX аср ўрталарида Фарғона водийси бозорлари фаолияти. ФарДУ хабарлари журнали. №3. 2019. 64-67-бетлар.

2. Тошкент шаҳри бозорлари фаолиятининг манбаларда акс этиши. Ўтмишга назар журнали. № 23. 2019.  http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2019-23-07.  50–59 бетлар.

3. Ўзбекистонда 1990 йилларда моки савдогарчилик фаолияти. ЎзМУ хабарлари журнали. № 1/5. 2020. 24–27 бетлар.

4. Мустақиллик йилларида бозорлар тарихи юзасидан айрим мулоҳазалар. Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг ҳаракатлар стратегиясини жамиятга тадбиқ қилишда фалсафа фанининг ўрни ва аҳамияти мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллари. Фарғона, 2019. 327–329 бетлар.

5. Тошкент шаҳри бозорларидаги ёнғин ҳавфсизлигини таъминлаш масалалари. Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда Вазиятлар Вазирлиги Ёнғин хафвсизлиги институти Ёнғин хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари ва соҳада инновацион технологияларнинг ўрни республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Тошкент, 2019. 241–244 бетлар.

6. Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги савдо алоқаларида тужжорларнинг ўрни. Хорижий Шарқ Мамлакатларидаги Тарихий жараёнлар ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари Республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 168–173 бетлар.

7. Тошкент шаҳри бозорлари мустақиллик йилларидаги фаолиятининг архив хужжатлари ва даврий матбуот саҳифаларида ёритилишининг қиёсий таҳлили. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти, Ўзбекистон Республикаси “O‘ZARXIV” агентлиги, Ўзбекистон Миллий архиви, Сурхандарё вилояти ҳокимлиги. Медиа майдонда тарих фани ва архившунослик интеграцияси муаммолари номли халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2019.  349–355 бетлар.

8. Strengthening of material and technical base of Tashkent markets in 1991-2018. Eurasian Education, Science and Innovation Journal Volume 3, October 2020. Proceedings of the iv international scientific practical conference “Post-crisis development of eurasian scientific cooperation” IV ISPC PCDESC 2020. 24-25 September 2020. Aachen, Germany. P. 104–107.

9. The role of women traders in the commercial markets. Инновационное развитие: потенциал науки и современ образования: сборник статей  VII  Международной научно конференции. Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение». 2020. P. 71–74.

10. Тошкент савдогарларининг Tуркия бозорларидаги харид хотиралари. Марказий осиё ижтимоий тадқиқотлар журнали. 2021. 2(1). ISSN: 2181–1520. 147–152 бетлар. https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a22

ABDUVALI ABDUMUTALIBOVICH YO’LDASHEV

1985-yil 14-iyulda Namangan viliyati Chortoq tumanida tug’ilgan.

2011-yil O‘zbekiston Milliy Universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: XIX asr oxiri – XX asrning 20-yillarida Turkiston yoshlarining xorij o’quv muassasalarida ta’lim olishi muammolari (Ilmiy rahbar tarix fanlari doktori, dotsent  Nodira Abdullayevna Mustafayeva)

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistondagi ijtimoiy-madaniy jarayonlar va yoshlar ta’limi tarixiga oid ilmiy yoʻnalishlarda tadqiqot olib boradi.  

Asarlari

1. ХХ аср бошларида Туркистон маърифатпарварлик ҳаракати ривожида татар зиёлилари ва таълим муассасаларининг ўрни. Oʻzbekiston tarixi jurnali.  №2. 2018. 46–55 бетлар.

2. Мунаввар қори Абдурашидхонов замондошлари нигоҳида. Мунаввар қори Абдурашидхонов Туркистон тараққийпарварларининг сардори. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Тошкент, 2018. 147–153 бетлар.

3. Чўлпоннинг Туркистон ёшлари таълимига муносабати.Чўлпон ва унинг адабий мероси. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Тошкент, 2018. 133–138 бетлар.

4. “Ҳусайния” мадрасасида дунёвий таълим. Тамаддун нури журнали. №4. 2019. 26–29 бетлар.

5. Озарбайжон олий даргоҳларида ўзбек ёшларининг таълим олиши.Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. № 4. 2019. 29–32 бетлар.

6. Туркистон, Бухоро ва Хоразм республикаларида ёшларни хорижга ўқишга юборилиши тарихидан. Ўзбекистон давлатчилиги тарихшунослиги очерклари. Тошкент. 2-жилд. 2019. 259–268 бетлар.

7. Уфадаги “Олия” мадрасаси ва унинг Туркистон маърифатпарварлик ҳаракатидаги ўрни. Имом Бухорий сабоқлари  журнали. № 4. 2019. 55–57 бетлар.

8. Темурбек Казбеков – Германияда ўқиган Андижонлик талаба. ФарДУ илмий хабарлари. № 5. 2019. 91–94 бетлар.

9. Хорижда ўқиган Туркистон ёшлари ҳаётини ёритишда мактублар муҳим манба.  Ислом зиёси. Илмий журнал. №1. 2020. 89–95 бетлар.

10. Абдулла Қодирийнинг Москвадаги таълимига доир манба. Марказий Осиё мамлакатларида маданий ҳаёт ва ижтимоий-гуманитар фанлар ривожининг долзарб муаммолари. Халқаро илмий-амалий онлайн конференция. Тошкент, 2020. 154–157 бетлар.

ODIL OLIMJONOVICH ZARIPOV

1988-yil 25-oktyabrda Buxoro viloyati Buxoro shahrida tug‘ilgan.

2013-yil Buxoro Davlat Universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant, Dissertasiya mavzusi: 1867–1917-yillarda Turkiston general-gubernatorligi Sirdaryo viloyatida yer egaligi va suvdan foydalanish tizimi mavzusida tadqiqot olib boradi (Ilmiy rahbari dotsent Shuhrat Bahronovich Muxamedov).

O’rta Osiyoda musulmon madaniyati, huquqi: yer egaligi va iqtisodi tarixi. Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish va suv resurslarini boshqarish tarixi. Mustamlaka davrida Turkistonda yer egaligi va sug’orish tizimi boshqaruvi tarixi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Взгляд американского дипломата на земельно-водные отношения в Туркестане. Столица и провинции: взаимоотношения центра и регионов в истории России. Материалы XII Всероссийской научной конфереции с международным участием. Ленинградский Государственный Университет имени А.С.Пушкина. Санкт-Петербург (Россия), 2021. С. 48–52.

2. Rossiya imperiyasi ma'murligi davrida Turkiston o‘lkasida suv xo‘jaligi boshqaruv tizimi. Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. №4. 2020. 16–19-betlar.

3. Система водного права и водопользования в Ташкенте, сложившаяся к моменту российского завоевания. Метаморфозы Истории научный альманах. Псков (Россия). № 16. 2020. С. 97–119.

4. Туркистон ер эгалигида “Шуфъа ҳуқуқи”. “Имом Бухорий сабоқлари” журнали. №1. 2020. 49–51 бетлар.

5. Россия истилоси арафасида Тошкентда сув ҳуқуқи ва сув хўжалиги тизими шариат қонунлари ва манбаларида. Islom sivilizasiyasida Buxoro ma'naviy-ma'rifiy merosining umumbashariy ahamiyati mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, Buxoro davlat universiteti. May. 2020. 396–400-betlar.

6. Қўқон хонлиги даврида Тошкентда суғориш тизими бошқаруви ва тартиби. “Farg‘ona vodiyisi tarixining dolzarb muammolari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan davlat universiteti, May. 2020. 312–315-betlar.

7. Ўрта Осиё сув хўжалиги тизимига Европа қонунларининг кириб келиши (ХIХ аср охири). Fan tarixi rivojiga akademik A.R.Muhammadjonovning qo‘shgan hissasi mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti. Noyabr. 2020. 381–387-betlar.

8. Миллий сиёсий ташкилотлар дастурларида ер ва сув масалалари. ХХ аср бошлари Марказий Осиё тарихига бир назар. Fuqarolik jamiyati jurnali. Toshkent, №16. 2019. 59–62 бетлар.

9. Мироб феномени ёки суғориш тизими тарихига назар. Ўтмишга назар журнали. №12. 2019. 4–10 бетлар.

10. Россия империясининг Туркистонда ер эгалиги муносабатлари ислоҳоти. ВЕСТНИК Таджикского педагогического института города Пенджикент, (Tojikiston), 2019. 709-713 бетлар.

SHERBEK TURSUNQULOVICH RAVSHANOV

1978-yil 10-oktybrda Samarqand viloyati Nurobod tumanida tug‘ilgan.

2012-yilda O'zbekiston Milliy Universitetini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasida Turkistonga ko`chirilgan aholining ijtimoiy hayoti. (Ilmiy rahbar professor Dilorom Agzamovna Alimova).

Turkistonning XIX asr oxiri – XX asr tarixi,  mustaqillik yillarida aholining ijtimoiy tarixi, yoshlar siyosati yo’nalishlarida ilmiy tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Россия империясининг аҳолини кўчириш тарихий тажрибаси ва унинг Марказий Осиёга таъсири. Имом Бухорий сабоқлари журнали.  № 1. 2020. 72–75 бетлар.

2. Россия империясидан Туркистонга кўчирилган аҳолининг ижтимоий аҳволи ва кўчириш сабаблари тарихшунослиги.  (XIX асрнинг охири – XX асрнинг бошлари). Имом Бухорий сабоқлари журнали. №1. 2019. 29–31 бетлар.

3. Россия империяси марказий губернияларидан Фарғона вилоятига кўчирилган аҳолининг ижтимоий ҳаёти тарихидан. O‘zbekiston tarixi журнали. №1. 2019. 55–60 бетлар.

4. XX аср бошида Россиядан Туркистонга кўчирилган аҳолининг ижтимоий аҳволи. (архив ҳужжатлари таҳлили асосида). ЎзМУ хабарлари журнали. №4. 2019. 40–43 бетлар.

5. XIX аср Самарқанд шаҳри ижтимоий ҳаётининг ўрганилиши. Тарихшунослик ва манбашуносликнинг долзарб муаммолари. Илмий мақолалар тўплами. Самарқанд, 2019. 22–27 бетлар.

6. Туркистонга Россия империясидан кўчирилган аҳоли ва улар учун ташкил этилган таълим муассасалари ҳолати. Барқарор ривожланишда узлуксиз таълим: муаммо ва ечимлар халқаро илмий-амалий анжуман илмий ишлар тўплами.  Чирчиқ, 2 жилд.  2019. 412–413 бетлар.

7. Зарафшон округи ва бу ерга кўчирилган аҳолининг ижтимоий ҳаёти. (XIX аср охири – XX аср бошларида). Хотира муқаддасдир. Профессор М. М. Абрамовнинг 90 йиллигига бағишланган илмий-анжуман материаллари. Самарқанд, 2018. 120–122 бетлар.

8. XX аср бошларида ўрта Зарафшон воҳасида этнодемографик жараёнларнинг ўрганилиши. Имом Бухорий сабоқлари журнали. №4. 2016. 47–48 бетлар.

9. XIX асрда Бухоро ва Россия ўртасидаги савдо ва дипломатик муносабатларнинг ўрганилишига оид манбалар. Бухоро тарихи масалалари (энг қадимги замонлардан ҳозиргача) Республика  илмий-назарий анжуман материаллари. Бухоро, 2016. 82–85 бетлар.

10. Магистратура йўналиши фанларига оид тест ишланмалари. Услубий қўлланма. Самарқанд, 2015.

SHAVKATJON ULUG‘BEKOVICH BOBOJONOV

1993-yil 30-oktabrda Buxoro shahrida tug‘ilgan.

2017-yilda Buxoro davlat universitetini tamomlagan.

2020-yildan Tarix instituti tayanch doktoranti. Dissertatsiya mavzusi: Buxoro vohasida ziyorat turizmining shakllanishi va rivojlanishi. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, dotsent Manzila Boqiyevna Qurbonova).

Ziyorat turizmi, ziyorat madaniyati, ziyoratgohlar tarixi, ziyorat an’analari, diniy marosimlar kabi ilmiy yo’nalishlarda tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. O. A. Sukhareva – the researcher of Bukhara’s shrines. International Scientific Journal isj theoretical & applied science Philadelphia, USA. 2020. Impact factor issue 01, volume 81published january 30. P. 451–454.

2. Бухорода зиёрат туризми имкониятлари. Бухоро вилоятини инновацион ривожлантириш: муаммо ва ечимлар мавзусида республика илмий - амалий анжумани материаллари. Бухоро, 2020. 251–253 бетлар. 

3. Сайфиддин Боҳарзий зиёратгоҳи – зиёрат туризми объекти. International Scientific Journal «Global science and innovations 2020: Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan, feb-march № 3(1). 2020. 88–93-бетлар.

4. Bakhouddin Nakshband’s shrine in daries of travelers Scientific achievements of modern society. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Liverpool, United Kingdom. 28-30 April 2020. P. 236–244.

5. Бухоро — зиёрат туризми маркази. Ислом тафаккури. Илмий-маърифий, диний-маданий журнал. Махсус сон. 2020 йил. 105–108 бетлар.

6. Зиёрат туризмида Сайфиддин Бохарзий қадамжосининг ўрни. Ўтмишга назар. Илмий журнал. махсус сон. 2020. 145–153 бетлар.

7. Виды элементов паломничества в Мекку в Бухаре. Международный научный журнал «Молодой учёный». № 18 (308). 2020. С. 356–358.

8. Бухорони зиёрат қилган Англия жосуси. Oriental art and culture. Илмий методик журнал. 3/2020. 416–422 бетлар.

9. The historical complex of Bahouddin Nakshband – famous tourist destination of pilgrimage of Bukhara. Mautitus. 2020.

10. Амир Темур даврида Бухоро зиёратгоҳлари. Sohibqiron yulduzi jurnali. №4.  2020. 33–40 бетлар.

SHOHJAHON TOHIR O`G`LI RASHIDOV

1991-yil 21-mayda Buxoro viloyati Shofirkon tumanida tug`ilgan.

2014-yil Navoiy davlat pedagogika institutini tamomlagan.

2019-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O`zbekiston SSR boshqaruvi tarixidan. (Ilmiy rahbar  professor Qahramon Kenjayevich Rajabov)

O`zbekiston SSR boshqaruv tarixi (XX asr 50-yillari), davlat boshqaruv organlari tarixi, 50-yillardagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, rahbar shaxslar faoliyati ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 

1. From the history of  local administration of the Uzbek SSR (50s of the XX century).  Kazakhstan and Turkic world: actual problems in the field of social sciences. Nur-Sultan, Kazakhstan, 2021. P. 295–298.

2. Ma’rifatga oshno qalb. Sohibqiron yulduzi jurnali. № 1. 2020. 61–65-betlar.

3. Амин Ниёзов сиёсий портретига чизгилар. Ўтмишга назар журнали. №8. 3-жилд. 2020. 65–72 бетлар.

4. СССРдаги “илиқлик”  ва унинг Ўзбекистондаги ижтимоий жараёнларга таъсири. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. №11. 2020. 150–153 бетлар.

5. Бухородан бошланган довруғли йўл “Бухоронинг жаҳон маданиятидаги ўрни” мавзусидаги республика миқёсидаги онлайн илмий-амалий анжуман материаллари. Бухоро. 2020. 88–92 бетлар.

6. Шарқшуносларнинг Тошкентда ўтказилган биринчи Бутуниттифоқ конференцияси хусусида. Жиззах воҳаси – Марказий Осиёс цивилизацияси тизимида (қадимги даврдан ҳозирги кунгача) мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. Жиззах, 2020. 287–291 бетлар.

7. Нуриддин Муҳитдинов сиёсий портретига чизгилар. Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент, 2020. 238–244 бетлар.

8. Fan va madaniyat yuksalishi. Muhofaza + jurnali. №8. 2019. 26-bet.

9. O‘zbekistonda XX asr o‘rtalaridagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot. Muhofaza + jurnali. №9. 2019. 27-bet.

10. Нуриддин Муҳитдиновнинг қатағон қилинганларни оқлашдаги ташаббуси. Қуйи Зарафшон воҳасида амалга оширилган қатағонлик сиёсати ва унинг оқибатлари масалаларини ўқитишнинг самарали усуллари мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Навоий, 2019. 123–126 бетлар.

KAMOLA SHAVKAT QIZI QAYUMOVA

1992-yil 26-noyabrda Surxandaryo viloyati Boysun tumanida tug‘ilgan.

2016-yil Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutini tamomlagan.

2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O’zbek davlatchiligi tarixi Temuriylar davri yozma manbalarida (Ilmiy rahbar professor Azamat Ziyo).

Temuriylar davri tarixiy manbalari ilmiy yo‘nalishda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ватанни садоқат ва фидойилик юксалтиради. “Янги Ўзбекистон” газетаси. № 39 (100), 2021 йил 24 февраk. 4–бет.

2. Sources of Ibn al-Asir's work "Al-kamil fi-t-tarikh". Экономика и социум. Саратов, 2020. №10 (77) 2020.

3. Ibn Al-Asirning “Al-Komil fi-t-tarix” asari manbashunoslik taxlili. Markaziy Osiyoda Islom madaniyati va san’ati: o’tmish va hozirgi zamon. Buxoro-islom madaniyati poytaxti nomli forumi doirasida o’tkazilgan xalqaro onlayn konferensiya  materiallari. Toshkent, №2. 2020. 197–203-betlar.

4. Ibn Al-Asirning “Al-Komil fi-t-tarix” asari tarixshunosligi va manbaviy asoslari // Tarixiy manbashunoslik, tarixnavislik, tarix tadqiqotlari metodlari va metodologiyasining dolzarb masalalari. Respublika XII ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.Toshkent, №1. 2020. 115–121-betlar.

5. Alisher Navoiy ijodining o’rganilishi va e’tirof etilishi.  Alisher Naviy ilmiy-ma’naviy merosining umumbashariy ahamiyati mavzuidagi Respublika ilmiy-nazariy konfirensiya materiallari. Navoiy, №2. 2017. 29–30-betlar.

6. Chet tillarini samarali o’qitishda qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari. Uzluksiz ta’lim tizimida xorijiy tillarni o’qitish tajribasi va istiqbollari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Navoiy, №2. 2017. 73–75-betlar.

7. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi yangi bosqichdagi taraqqiyot dasturi. Harakatlar strategiyasining ilmiy-nazariy konsepsiyasi mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Navoiy, №2 2017. 116–117-betlar.

8. Ibn Al-Asir va uning “Al-Komil fi-t-ta’rix” asari. Xorijiy Sharq mamlakatlari tarixiy jarayonlari va ularni o’rganishning dolzarb muammolari. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. Toshkent, 2015. 321–327-betlar.

MUHAMMADJON RAVSHAN O‘G‘LI ZUFAROV

1990-yil 26-fevralda Toshkent shahrida tug‘ilgan.

2018-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan.

2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Qadimgi va ilk o‘rta asrlarda Xitoy manbalarida turkiy xalqlar urf odat va an’analari (Ilmiy maslahatchi professor Alisher Xudoyberdiyevich Doniyorov).

O`zbek xalqi etnik tarixi, ilk o’rta asr xitoy manbalari ilmiy o`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Description of the ethnography of the tribes of the east of central asia in chinese sources. Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей IV международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 51–54.

2. “Ethnographic information in chinese sources about the independent states that existed in central asia in the early middle ages. The American Journal of Political Science. Law and Criminology (ISSN 2693-0803) American 2020. P. 52–60.

3. Some opinions on uzbek wedding customs. Monografia Pokonferencyjna science, research, development. №13. Berlin, 2019. P. 71–76.

4. Некоторые мнения об узбекских свадебных обычаях. Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы сборник статей Х Международной научно-практической конференции  Пенза, 2019. С.71–75.

5. The most beautiful traditions of uzbekistan (fatiha-tui (engagement), nikokh-tui, beshik-tui, morning pilaf). Научный журнал «Гуманитарный трактат». – Кемерово, 2019. P. 38–41.

DONIYOR BAHODIR O`G`LI ANVAROV

1995-yil 16-fevralda Farg`ona viloyati Rishton tumanida tug`ilgan.

2020-yil O`zbekiston milliy universitetini tamomlagan.

2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Eron tadqiqotchilari tomonidan temuriylar davri tarixining o`rganilishi mavzusida ilmiy tadqiqot olib boradi. (Ilmiy rahbar  professor Dilorom Agzamovna Alimova).

Eron tarixshunosligi va manbashunosligida temuriylar davri tarixining o`rganilishi bo`yicha ilmiy tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Zahiriddin Muhammad Boburning Farg`ona vodiysini tark etishi. Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati. Respublika yosh olimlarining ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, №4. 2019. 205-209-betlar.

2. “Boburnoma”da Farg`onaning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida ma`lumotlar. O`zbekistonning umidli yoshlari mavzusidagi respublika talaba va magistrlar masofaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, №2. 2020. 19–21-betlar.

3. “Boburnoma” asari orqali Farg`ona vodiysida bog`dorchilik turizmini shakllantirish. Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyati: zamonaviy tadqiqotlar va innovatsion yondashuvlar mavzusidagi respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2020. 313–317-betlar.

4. “Бобурнома” асарида Эсон Давлатбегимнинг Фарғона водийси жараёнларидаги тасвири. FarDU Ilmiy xabarlari jurnali №4. 2020-yil. 167–170 бетлар.

SAMARIDDIN ALIMARDON O‘G‘LI NURMUHAMEDOV

1994-yil 3-oktabrda Surxondaryo viloyati Bandixon tumanida tug‘ilgan.

2020-yili O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasini bitirgan.

2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: O‘zbek xalqi va davlatchilik tarixi g‘aznaviylar davri manbalarida. (Ilmiy rahbar tarix fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim Husniddin Muyiddinovich Mamadaliyev).

O‘zbek xalqi va davlatchilik tarixi, g‘aznaviylar davri manbalari ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Muhammad Shayboniyxonga bag‘ishlab yozilgan asarlar va ularning qo‘lyozma nusxalari bayoni. Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar mavzusidagi 1-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. Farg‘ona, 1-qism. 2020. 458–460-betlar.

2. Dispute issues in Ahmadali Askarov’s “The Origin of The Uzbek People” work. Colloquium-Journal. №27 (79). Część 2. 10.10.2020. Warszawa (Polska),  2020. P. 4–5.

3. Islom tarixi janrlari va ularning umumiy tavsifi. Интернаука. Инновационные походый в современной науке. Сборник статей по материалам LXXIX международной научно-практической конференции. Москва, 2020. С. 164–168.

4. Manbalarda Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hayotining yoritilishi. Markaziy Osiyoda islom madaniyati va san’ati: o‘tmish va hozirgi zamon, Buxoro – islom madaniyati poytaxti nomli forumi doirasida o‘tkazilgan xalqaro onlayn konferensiya materiallari. Toshkent, II jild. 2020. 260–266-betlar.

5. “Al-Jome’ as-sahih” asaridagi tarixiy voqealarni tushunishda Sababu vurudi hadis ilmining ahamiyati. Ilm-fan va ta’limni rivojlantirish istiqbollari birinchi konferensiyasi to‘plami. 4-qism. 2020. 26–29-betlar.

6. Sababu vurudi hadisning ilm sifatida shakllanishi. Yosh sharqshunoslarning akademik Ubaydulla Karimov nomidagi XVI respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2019. 203–204-betlar.

SHAXNOZA ASATULLAEVNA ABDURAHIMOVA

1990-yil 8-noyabrda Qozog’istonning Chimkent shahrida tug’ilgan.

2017-yili O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

2020-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: 1946–1991-yillarda O’zbekiston SSRning aholi salomatligi va tibbiyot tarixi (Ilmiy maslahatchi tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna Isoqova).

O‘zbekistonda aholi salomatligi va tibbiyot tarixining rivojlanish masalalari, shaxsiy kelib chiqish manbalari, aholining murojaatlari, xatlarni kabi ilmiy yo‘nalishlarda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Исторический аспект взаимосвязи охраны здоровья населения и биоэтики. Tibbiy ta’limda etika va integratsiya masalalari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2021. 105–110-betlar.

2. XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон ССР тиббиёти. Oʻzbekiston tarixi журнали. №4. 2020. 142–151-betlar.

3. Ўзбекистон Миллий архиви сақловидаги ўзбек тарихчи олимларнинг шахсий фондлари тавсифи. Ўзбекистонда архив соҳасини ривожлантириш ва истиқболлари. Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2020. 28–35-бетлар.

4. Шахсий келиб чиқиш манбаларининг тадқиқотларда қўлланилиши. Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарихий тадқиқот методлари ва методологиясининг долзарб масалалари. Республика илмий-амалий анжуман. Тошкент, 2020. 189–194-бетлар.

5. 1985–1991-йиллардаги аҳоли мурожаатларида Ўзбекистоннинг соғлиқни сақлаш тизимининг акс этиши. Ўтмишга назар журнали. №4-махсус сон. 2020. 15–22-бетлар.

6. Representation of the problems of the health system of Uzbekistan in citizens 'appeals (1980–1991). International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET).  №3. 2020. P. 12–21.

7. Архив муассасаларида иш юритишни ташкил этиш. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2019.

8. “Ўзбекистонда архив тизими 100 ёшда (1919–2019-йиллар)” номли китоб альбоми (рус ва ўзбек тилларида). Тошкент, 2019. (Ш.Абдураҳимова ва бошқалар).

9. Қўқон хонлиги ва Сибир элчилик алоқалари тарихига оид тадқиқотлар (Ҳ. Зиёев асарларида). Ўтмишга назар. №3. 2020. 32–45 бетлар.

10. Архившунос кадрларни тайёрлашда хориж тажрибаси. “Central Asia-2019” XIII – халқаро конференция тўплами. Хоразм. 29–36 бетлар.

YULDUZ BOBOQULOVNA TURSUNOVA

1983-yil 10-martda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tug’ilgan.

2020-yilda O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Sovet hokimiyatining O’zbekiston SSR dagi ta’lim siyosati. (Ilmiy rahbar tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna Isoqova).

Sovet hokimiyatining O’zbekiston SSR dagi ta’lim  siyosati, va uning faoliyati ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар диний идораси таркибининг архив ҳужжатларида акс этиши. Ўтмишга назар журнали. №3. 2020. 62–68 бетлар.

2. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар диний идорасининг халқаро муносабатлари. БухДУ Бухорода ислом маданиятини модернизациялаш ва туризмни барқарор ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий анжуман. Бухоро, 2020. 483–485 бетлар.

3. ХХ асрнинг 20-йилларида совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда дин сиёсати. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар нигоҳида. Тўплам. Тошкент, 2019. 165–168 бетлар.

4. Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармасининг ташкил топиши ва уруш йилларидаги жасорати. Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг қўшган ҳиссаси мавзусида илмий- амалий онлайн анжуман. Тошкент. 2020. 145–149 бетлар.

5. Religionspolitik der sowjetregierung in Usbekistanim 20. Jahrhundert. Science, research, development #26 –Berlin, 2020. P. 83–85.

6. Совет ҳукуматининг Ўрта Осиё мусулмонларининг ҳаж зиёратига муносабатига оид айрим маълумотлар. Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар нигоҳида. Тўплам. Тошкент, 2019. 58–62 бетлар.

7. Ўқитувчи ва ўқувчиларнинг таълим жараёнидаги фаолиятлари. Гармонично развитое поколоние-условие стабильного развития республики Узбекистан.Сборник научно-методических статей. Ташкент,  2016. С. 348–250.

8. Таълим мазмуни ҳақида тушунча. Гармонично развития поколоние-условие стабильного развития республики Узбекистан.Сборник научно- методических статей. Ташкент,  2015. С. 252–254.

MADINA MURADOVNA ABDURAXMANOVA

1994-yil 20-mayda Toshkent shahri Yashnabod tumanida tug‘ilgan.

2018-yil Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika institutini tamomlagan.

2021-yildan tayanch doktorant. Dissertasiya mavzusi: Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga aholining ko'chirilishi. (Ilmiy maslahatchi tarix fanlari doktori Muhayyo Sirojiddinovna Isakova).

Ikkinchi jahon urushi tarixi, Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonning g‘alabaga qo‘shgan hissasi, Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonga aholining ko‘chirib keltirilishi ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 

1. Обзор фондов Национального архива Узбекистана по истории Второй мировой войны. “INFOLIB” axborot-kutubxona jurnali. №3. 2020. 60–63-betlar.

2. Ўзбек аёллари Иккинчи жаҳон уруши майдонларида. Oʻzbekiston tarixi jurnali. №2. 2020. 42–50-betlar. (Xammualliflikda - Muhayyo Sirojiddinovna Isakova)

3. Архивные источники по истории эвакуации населения в Ферганскую область в годы войны. Ташкент, 2020. С. 55–60.

4. История Второй мировой войны в воспоминаниях фронтовиков (на материалах ЦГА РУз). Toshkent, 2019. 32–33-betlar.

5. Архивные материалы личного фонда Е. Г. Фомина о толерантности узбекистанцев в годы войны. Toshkent, 2019. 72–75-betlar.

6. Воспитание молодежи на примере изучения героических подвигов женщин Узбекистана в годы Второй мировой войны. Toshkent, 2019. 319–322-betlar.

Doktorantlar
FERUZ SAYFULLOYEVICH BOBOYEV

1987-yil 21-aprelda Buxoro viloyati Vobkent tumanida tug‘ilgan.

2012-yil O’zbekiston Milliy universitetini tamomlagan.

2018-yildan tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (dissertasiya mavzusi: O’zbekiston SSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat (1925 – 1935 yillar)).

2020-yildan doktorant. Dissertasiya mavzusi: O’rta Osiyoda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat tarixi (1925–1935-yillar). (Ilmiy maslahatchi professor Qahramon Kenjayevich Rajabov).

O’rta Osiyoda sovet hokimiyatiga qarshi kurash va O'zbekistondagi siyosiy-ijtimoiy hamda iqtisodiy jarayonlar bilan bog’liq ilmiy yo’nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Амир Олимхоннинг совет ҳокимиятига қарши кураши.  Sohibqiron yulduzi jurnali. № 1. 2020. 61–65 бетлар.

2. Хуррамбекнинг Сурхон воҳасида қизил армияга қарши кураши. Tamaddun Nuri jurnali. № 4. 2020. 19–22 бетлар.

3. Хоразм воҳасида совет ҳокимиятига қарши курашнинг сўнгги босқичи (1925–1935 yillar). Imom Buxoriy saboqlari jurnali. №3. 2020. 19–22 бетлар.

4. ХХ аср 20–30-йилларида ўзбек халқининг мустақиллик учун кураши тарихи ва тарихшунослигидан. O’zbekiston tarixi jurnali. №3. 2020. 138–151 бетлар.

5. Фарғона водийсида совет тузумига қарши кураш (1925–1935 йиллар) . O'tmishga nazar jurnali. № 3. 2019. 130–137 бетлар.

6. Social and ethnic composition of armed movements against Soviet regime in Central Asian republics. International Journal of Current Research. Vol. 10. Issue 08. 2018. P. 73100–73104.

7. Иброҳимбекнинг ҳарбий тактикаси ва стратегияси (биринчи мақола).Ўзбекистон Миллий университети хабарлари илмий журнали. № 2. 2017. 22–24 бетлар.

8. Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли ҳаракатнинг ижтимоий таркиби. Imom Buxoriy saboqlari jurnali. № 3. 2017. 52–55 бетлар.

9. Ўзбекистон ССРда совет тузумига қарши қуролли ҳаракатнинг миллий таркиби. Ўзбекистон Миллий университети хабарлари илмий журнали. № 3. 2016. 14–17 бетлар.

10. Қашқадарё вилоятидаги сиёсий жараёнларга совет тузумига қарши қуролли ҳаракатнинг таъсири. Imom Buxoriy saboqlari jurnali. № 4 2016. 34–37 бетлар.

XURSHID SIROJIDDINOVICH JUMANAZAROV

1987-yil 5-iyulda Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumanida tug’ilgan.

2012-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetini tamomlagan. Etnolog.

2018-yildan tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD). (Dissertatsiya mavzusi: O‘zbeklarning xalq tabobati bilan bog‘liq an’analari.

2020-yildan Etnologiya va antropologiya markazi doktoranti.

O’zbeklarning tabobat an’analari, tibbiy antropologiya, etnotibbiyot, tibbiyot va tabobat integratsiyasi kabi ilmiy yo’nalishlarda tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

1. Tibbiy antropologiya sohasi tarixi va taraqqiyot. “Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati, diniy an’ana va urf-odatlari” nomli respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. 2020. 71–75-betlar.

2. O‘zbek xalq tabobatining tadrijiy yo‘li. Ilim hám jámiyet jurnali. № 1 2020. 39–41-betlar.

3. Узбекские традиции народной медицины: прошлое и настоящее . VIII Международный интердисциплинарный научно-практический симпозиум «Медицинская антропология на пороге третьего десятилетия XXI века: основные итоги, новые идеи и перспективы». Москва. 2020, С. 24–25.

4. Xalq tabobati an’analarining mintaqaviy xususiyatlari. O’zbekiston tarixi jurnali. №1. 2018. 87–98-betlar.  

5. Ethno-territorial features of folk medicine traditions. International Journal of Sociology and Anthropology Research. №.42018. P. 49–53.

6. Chiropractor quackeries and their role in the folk medicine. International journal of Current research. № 6. 2018.  P. 55–63

7. Роль великого шелкового пути в развитии медицинской традиции. Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы”. Сборник материалов XII Конгресс антропологов и этнологов России. Ижевск, 2017. С. 231–236.

8. Ўзбек халқ табобатида устоз-шогирдлик анъаналари. O’zbekiston tarixi jurnali. №1. 2016. 61–68-betlar.

9. Ўзбек халқининг табобат анъаналари. Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. №1. 2016. 57–61 бетлар.

 Термины народной медицины переведенные в произведении М. Кошгари «Девону луғатит турк». Зборнiк дакладаў I тэзiсаў VII міжнароднай навукова практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў». Том 1. Мінск, 2017. С. 528–530.

QAHRAMON KARIMDJANOVICH YAKUBOV

1984-yil 1-noyabrda Toshkent shahri Shayxontohur tumanida tug’ilgan.

2009-yil Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutni bitirgan.

2018-yildan tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) (dissertasiya mavzusi: XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshida Xiva xonligida vaqf instituti (tarixiy-manbashunoslik tahlili)).

2020-yildan doktorant. Dissertasiya mavzusi: Xorazm vohasi vaqf mulkchiligi tarixi (XVI – XX asr boshi) (Ilmiy maslahatchi professor Azamat Ziyo).

O‘rta Osiyoning XVI – XX asr boshlari davri tarixi, Xorazm vohasida vaqf mulkchiligi masalalari, Islom manbashunosligi va tarixiy hujjatshunoslik kabi ilmiy yo‘nalishlarda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

  1. XIX – XX аср бошларида Хива хонлигида тиббиёт тарихидан. Oʻzbekiston tarixi  журнали. № 4. 2020. 52–61 бетлар.
  2. Ўрта Осиё вақфномаларининг манбашунослик ҳусусиятлари: қиёсий таҳлил. Ўтмишга назар журнали. № 13. 2019. 42–49 бетлар.
  3. Xiva xonligi va Usmoniylar davlatida pul vaqfidan foydalanish masalalari: qiyosiy tahlil. I. Milletlaerarasi Turkiye-Ozbekistan munasebetleri sempozyumu. Kastamonu. Turkey, 08-10.11.2018.
  4. Коллекция вакфных грамот» как источник для изучения истории вакфной собственности в Хивинском ханстве XVI – XX вв.  Вестник архивиста. № 1. 2018. С. 236–244.
  5. Waqf Administration in Khorezm: Transmission of the Post of Mutawallī from Imam to Elder. Joint ESCAS-CESS Conference. Hosted by American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic. 29.06-02.07.2017.
  6. Хива хонлигида вақф ерларидан ижара тартибида фойдаланишнинг ҳуқуқий асослари ва амалиёти. Oʻzbekiston tarixi журнали. № 3. 2016. 3–43 бетлар.
  7. Муҳаммад Раҳимхон II мадрасаси вақф хўжалиги: маъмурий бошқаруви, тузилиши ва иқтисоди. Oʻzbekiston tarixi jurnali. № 3. 2015. 12–21 бетлар.
  8. Ислом оламида вақф мулкчилигининг шаклланиш тарихидан. Имом ал-Бухорий сабоқлари журнали № 3. 2015. 28–32 бетлар.
  9. Замонавий хорижий тадқиқотларда Марказий Осиёда вақф мулкчилиги  тарихи масалалари. Шарқ машъали журнали. № 2. 2015. 62–66 бетлар.
  10. Waqf Administration in Khiva Khanate: Legal and Social Perspectives (In the Late of 19th and the Beginning of 20th Centuries). The Final Conference of Special Programme of Central Asia. Berlin, 04-06.06.2014.
DILORA NAZAROVNA RADJABOVA

1970-yil 4-martda Samarqand viloyati Samarqand shahrida tug’ilgan

1992-yilda Samarqand Davlat Universitetini tamomlagan.

2004-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertatsiya mavzusi: Turkiston jadidlarining qarashlarida yoshlar va xotin-qizlar masalalari (XIX asr oxiri – XX asr boshlari).

2019-yildan institut doktoranti (DSc). Dissertasiya mavzusi: Oʻrta Osiyo tarixshunosligining shakllanishiga rus sharqshunoslarining qoʻshgan hissasi (XIX asr oxiri – 1917 yil). (Ilmiy maslahatchi professor Dilorom Agzamovna Alimova).

Samarqand tarixi, jadidchilik tarixi, mustaqillik yillarida yoshlar siyosati yoʻ’nalishlarida ilmiy tadqiqot olib boradi.

Asarlari

1. Contribution of P.I. Lerch in the study of the history of Central Asia (based on materials from the archives and libraries of the RAS). Manuscripta Orientalia: International Journal for Oriental Manuscript Research.  №1. 2021. P. 12–15.

2. On the question of the historical link of spiritual traditions of Samarkand and St. Petersburg (based on the materials of RGIA). International Journal on Integrated Education, Vol. 4, No.3. 2021. P.406–409.

3. Вопросы истории Средней Азии в научном наследии российского востоковеда П. И. Лерха (источниковедческий анализ). Шарқшунослик журнали. №1. 2021. 24–27 бетлар.

4. Вклад ученого-востоковеда Н.И. Веселовского в изучение истории Самарканда (на основе материалов российских архивов и экспозиций Эрмитажа). Самарқанд ва Зарафшон воҳаси тарихи замонавий тадқиқотларда. Самарқанд ўқишлари-I. Тошкент, 2020. 364–370 бетлар.

5. Взгляды Н. И. Веселовского на историю Хивинского ханства. Oʻzbekiston tarixi jurnali. №2. 2019. 44–47 бетлар.

6. Санкт-Петербургда мусулмон масжидлари қурилиши тарихидан. Имом Бухорий сабоқлари журнали. №1. 2019. 38–42 бетлар.

7. Роль Н. И. Веселовского в изучении памятников Средней Азии. XIX – XX аср бошларида Марказий Осиёда интеллектуал мерос: анъаналар ва инновациялар. Тошкент, 2018. 152–156 бетлар.

8. Самарқанд ва Санкт-Петербург меъморчилик анъаналарининг тарихий-маънавий боғлиқлиги масалаларига доир. Ўзбекистон археологияси журнали. №1. 2017. 37–42 бетлар.

9. Вклад учёного-востоковеда Н. И.Веселовского в изучение истории Туркестанского края (на основе материалов российских архивов и Эрмитажа). Международный научный журнал “Ученый XXI века». №1-2 (26) 2017.  C. 37–39.

10. Туркистон хотин-қизлари ўлкадаги сиёсий жараёнга жалб этилиши тарихидан. СамДу ахборотномаси журнали. №4. 2016. 37–40 бетлар.