O'rta asrlar tarixi bo'limi

Boʼlim 1943-yili Fanlar akademiyasi Tarix instituti bilan bir vaqtda tashkil topgan. 1977-yilgacha mazkur bolimga akademik Yahyo Gulomov rahbarlik qilgan. Shu bilan birga, Roziya Muqminova, Nozim Habibullayev, Elyor Karimov, Nigora  Аllayeva, Аzimxo'ja Otaxo‘djayevlar bir necha yillar davomida boʼlimga boshchilik qilgan. 2020-yildan boshlab t.f.n., dotsent Sherzodxon Mahmudov bo‘lim boshlig‘i sifatida faoliyat olib bormoqda.

Bo‘limda taniqli olimlar t.f.d. O. D. Chexovich, t.f.n. G. А. Mixalova, t.f.n. N. N. Habibullayevlar faoliyat koʼrsatgan. Keyinchalik boʼlimning kengayishi, shuningdek, ham ilmiy, ham tashkiliy jihatdan rivojlanishi, ayniqsa, yosh mutaxassislar bilan taʼminlanishida professor R. G. Muqminova, professor X. G'. Gulomov, t.f.d. E. E. Karimov, professor G. А. Аg‘zamova, t.f.d. А. M. Otaxo‘jayev, professorlar D. А. Аlimova va Аzamat Ziyolarning xizmatlari katta bo‘ldi.

Bo‘limda nafaqat O‘zbekiston, shu bilan birga Turon hudidini o‘rta asrlar davri tarixining dolzarb masalalari, shu jumladan, agrar munosabatlar, shaharlar tarixi, hunarmandchilik va savdo, xalqaro munosabatlar tarixi bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlar nodir manbalar, qo‘lyozma asarlar va arxiv hujjatlaridagi maʼlumotlarni sinchiklab o‘rganish orqali amalga oshirilmoqda. Bo‘lim xodimlari tomonidan tayyorlab, chop etilgan nashrlar orasida O‘zbekistonning yirik tarixiy markazlari bo‘lmish Buxoro, Samarqand, Toshkent, Qo‘qon va boshqa shaharlarning o‘rta asrlar davri tarixini yorituvchi asarlar alohida ahamiyatga ega. Bugungi kunga kelib bo‘lim xodimlari tomonidan 30 ga yaqin monografiya, 15 ta risola, 8 ta ilmiy to‘plam, 1000 ga yaqin ilmiy maqolalar nashr etilgan. Bundan tashqari, dunyoning 10 ga yaqin davlatida rus va ingliz tillarida o‘z maʼruzalar qilingan.

Bo‘lim xodimlari mustaqillik yillarida bir qator xorijiy ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikda yo'lga qo'ydilar.  Jumladan, E. Karimov, G. Аg‘zamova, N. Аllayeva, G. Sultonova, Sh. Mahmudov, H. Mamadaliyev, D. Duturayeva, G. Achilova, M. Shamsiyev va N. Gulboyevlar ko‘plab xorijiy davlatlarda ilmiy safarlarda bo‘lib, O‘zbekistonning o‘rta asrlar davri tarixiga oid muhim tadqiqotlarni olib bordilar.

Bugungi kunda bo‘limda 1 nafar bosh ilmiy xodim, 2 nafar yetakchi ilmiy xodim, 5 nafar katta ilmiy xodim va 2 nafar kichik ilmiy xodim, shuningdek, 3 nafar stajyor-tadqiqotchi hamda 3 nafar tayanch doktorant faoliyat olib bormoqda.

Bo‘lim tarkibi

 1. Bo‘lim boshlig‘i - tarix fanlari nomzodi, dotsent Sherzodxon Yunusovich Mahmudov
 2. Yetakchi ilmiy xodim - tarix fanlari doktori, professor Gulchehra Azizovna Ag‘zamova
 3. Bosh ilmiy xodim – tarix fanlari doktori Аzimxo‘ja Muzaffarovich Аtaxodjayev
 4. Katta ilmiy xodim - tarix fanlari nomzodi Husniddin Muydinovich Mamadaliyev
 5. Katta ilmiy xodim - tarix fanlari nomzodi Sherali Temiraliyevich Qo‘ldoshev
 6. Katta ilmiy xodim - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Gulmira Mardonovna Ochilova
 7. Katta ilmiy xodim – Muxtor Baxodirovich Shamsiyev
 8. Katta ilmiy xodim – Nizomiddin Normamatovich Gulboyev
 9. Kichik ilmiy xodim - A'zamjon Akmaljon o‘g‘li Mamadjanov
 10. Kichik ilmiy xodim - Fayzxo‘ja Muzaffarovich Mahmudov
 11. Kichik ilmiy xodim - Iqboljon Abdurahmon o'g'li Sultonov 
 12. Stajyor-tadqiqotchi - Zavqibek Ibodulla o‘g‘li Mahmudov
 13. Stajyor-tadqiqotchi - Akobir Olimjon o‘g‘li Toirov
Xodimlar

Bo'lim boshlig'i

SHERZODXON YUNUSOVICH MAXMUDOV
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari nomzodi
E-mail: sh_mahmudov@mail.ru

1977-yil 20-avgustda Fargʻona viloyati Uchkoʻprik tumanida tug‘ilgan.

1999-yilda Fargʻona davlat universitetini bitirgan.

2007-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: Qoʻqon xonligining maʻmuriy-boshqaruv tizimi (1709-1876 yy.)).

2019-yildan direktorning ilmiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari va oʻrta asrlar tarixi boʻlimi boshligʻi.

Markaziy Osiyoning oʻrta asrlar davri tarixi, Qoʻqon xonligi tarixiga doir manbalarni oʻrganish, siyosiy va diplomatiк aloqalari tarixi ilmiy yoʻnalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Ҳадялар Қўқон хонлиги ва Усмонийлар давлати ўртасидаги дипломатик алоқалар воситаси сифатида. Oʻzbekiston tarixi. 2020. №1.
 2. Interrelations of the Khoqand khanate with the Ottoman empire (the 1st half of the 19th of century). Journal Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 6, ISSUE 7. July 2020 . Р. 268-271.
 3. К Вопросу О Печати Главного Визиря Кокандского Ханства Аликули Амирлашкара. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi.  (Turkiye) 2020. Volume 9 . Issue 4. P.48 - 60.
 4. 1864 Yılında Hokand’dan İstanbul’a Gönderilen Diplomatik Misyon. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi.  (Turkiye) 2020, Volume 9 , Issue 4, P.61-77.
 5. Маҳмудов Ш. Қўқон – Бухоро муносабатлари: ҳамкорлик ва зиддиятлар. “Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари” мавзусидаги республика илмий анжумани материаллари. Наманган. 2020. 398-304-betlar.
 6.  “Усмонли архиви”даги икки мактуб:  Саййид Ёқубхон тўра бошчилигидаги дипломатик миссия хусусида.  Meros. 2019. № 1. 57-63 betlar.
 7. Sh.Mahmudov. Қўқон хонлигини бош вазири Алиқули амирлашкарнинг фаолиятига доир янги маълумотлар. Oʻzbekiston tarixi. 2019. №2.
 8. Шиғовул институтини Қўқон хонлигининг дипломатик муносабатларидаги функцияси. ЎзРФА Қорақалпоқ бўлимининг ахборотномаси. 2019. №4. 119-122-betlar.
 9. Mahmudov Sh. “Müntehâbü’t-Tevârih” Eserinde Yıldırım Bayezid:Yorum Ve Tahlil. Uluslararasi Yildirim Bayezid Sempozyumu bildiriler kitabi. Yayina hazirlayanlar Hasan Basri Ocalan. Yusuf Ziya Karaaslan. Ankara. 2019. S. 45-49.
 10. Қўқон-Истамбул ёзишмаларига оид “Усмонли архиви”даги мактуб:  1864 йилда Саййид Ёқубхон Тўра бошчилигидаги дипломатик миссия. Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда мавзусидаги халқаро конференция материаллари. Фарғона, ФарДУ. 2019 y. 183-187-betlar

Yetakchi ilmiy xodim

GULCHEHRA АZIZOVNA АG'ZAMOVA
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari doktori, professor
E-mail: gulaziz@mail.ru

1959-yil 4-yanvarda Toshkent shahrida tugʼilgan.

1982-yilda O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

1990-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertatsiya mavzusi: Oʼrta Osiyo savdo markazlari va ularni Rossiya imperiyasi bilan bogʼlagan yo‘llar (XVI asrning ikkinchi yarmi – XIX asrning birinchi yarmi)), 2000-yildan tarix fanlari doktori (dissertatsiya mavzusi: XVI – XIX asrning birinchi yarmida O‘zbekiston shaharlari va shaharlar hayoti).

2000-yildan “O‘rta asrlar tarixi” bo‘limida yetakchi ilmiy xodim.

XVI - XIX asr o‘rtalarida kechgan tarixiy jarayonlarning nazariy talqini, o‘zbek xonliklaridagi ijtimoiy–siyosiy hayot, ular taraqqiyotining umumiy va o‘ziga xos tomonlari, iqtisodiy hayot va ularda shaharlarning tutgan o‘rni, hunarmandchilik, savdo, bozorlar, karvonsaroylar, shahar jamiyatining ijtimoiy qatlamlari, O‘rta Osiyoni xorijiy mamlakatlar bilan bogʼlagan karvon yo‘llari kabi ilmiy yo‘nalishlarda tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Бухоро хонлигининг ташқи алоқаларига доир XVI аср ҳужжати борасида. Марказий Осиё тарихи расмий ҳужжатларда (халқаро анжуман материаллари).  Тошкент. 2020. 82 - 92-бетлар.
 2. К характеристике городов и городской жизни среднеазиатских ханств   (XVI - cередина XIX в.).  Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени. Общество, культура, источники. Ташкент-Вена. 2019. С. 340 - 354.
 3. Ўзбекистон шаҳарлари XVI - XIX асрнинг ўрталарида. Тошкент. 2017.
 4. Ўрта аср муаллифлари тавсифида элчи образи. Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида (Профессор Розия Мукминова хотирасига бағишланади). Тошкент. 2013. 163 - 173-бетлар.
 5. Некоторые вопросы караванной торговли между среднеазиатскими ханствами и Россией (XVI в. – первая половина XIX в.).  Центральная Азия. Человек-общество-государство. Москва, 2013. С. 213-224.
 6. Urbanization Processes in Central Asia during 16th to first half of 19 thcenturies.  Himalayan and Central Asian studies (Journal of Himalayan research and cultural foundation).  HGO in Special Consultative Status with ECOSOC, United Nations. Vol. 16. № 3-4.  July-December 2012.  P. 3 - 17.
 7. Особенности  предпринимательской деятельности в период позднего средневековья. Очерки истории формирования и развития предпринимательства в Узбекистане. Ташкент. 2011. С. 54 - 64.
 8. Some problems of the history of Uzbekistans caravan-sarays (16-first half of the 19-th centuries). Cities, Roads and Caravan sarais An Emblem of Linkages Throug the Ages (India, West and Central Asia).  8-12  January. 2008.  P. 50 - 53.
 9. Волжско-Каспийский путь в XVI - первой половине XIX в. Тюркологический сборник. Россия и тюркский мир. М. 2003. С.139 - 154.
 10. Ўрта Осиё хонликларида янги шаҳарларнинг шаклланиш жараёнига доир айрим маълумотлар. Ўзбекистон урбанистик маданияти. Халқаро илмий конференция материаллари. Т. 2003. 138 - 144-бетлар.

Katta ilmiy xodim

HUSNIDDIN MUYDINOVICH MAMADALIYEV
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari nomzodi
E-mail: khusniddinm@gmail.com

1976-yil 7-oktyabrda Namangan viloyati Namangan shahrida tug‘ilgan.

1998-yil Namangan davlat universitetini bitirgan.

2011-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: IX – XII asrlarda O‘rta Osiyoda etnik holat (arab tilidagi manbalar ma’lumotlari asosida).

2008-yildan O‘rta asrlar davri tarixi bo‘limida kichik ilmiy xodim, 2011-yildan katta ilmiy xodim lavozimida ishlab kelmoqda.

Manbashunoslikning nazariy muammolari, IX – XIII asrlar boshida etnik tarix, ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar tarixi, o‘rta asrlarda shaharlar hayoti ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. IX – XII асрларда Ўрта Осиё шаҳарлари ҳунармандчилик марказлари сифатида.  O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo‘limi Axborotnomasi. 2019. №1. 81 - 84-betlar.
 2. IX – XII асрлар Ўзбекистон ҳудудида даргоҳ ва девонлар фаолияти: институционал эволюцияси. Ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар фаолияти тарихидан. Коллектив монография. Тошкент. 2019. 114 - 135-бетлар.
 3. IX – XII асрларда Ўзбекистон ҳудудида мавжуд бўлган давлатлар девонлар фаолиятига доир айрим мулоҳазалар. Ўзбек давлатчилиги тизимида даргоҳ ва девонлар. Илмий-амалий конференция тўплами. Тошкент. 2019. 37 - 47-бетлар.
 4. IX – XII асрларда элчилик муносабатларининг давлатлараро муносабатларидаги ўрни. Ўзбекистонда элчилик тарихидан лавҳалар. Коллектив монография. Тошкент. 2018. 79 - 85-бетлар.
 5. IX – XII асрларда Ўзбекистон ҳудудида мавжуд бўлган давлатларда элчиларни қабул қилиш маросимлари. Ўзбекистонда элчилик тарихидан лавҳалар. Коллектив монография. Тошкент. 2018. 85 - 91-бетлар.
 6. IX – XIII asrlar tarixiga oid yozma manbalar. Manbashunoslik. Darslik. O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz. Toshkent. 2018. 170 - 193-betlar.
 7. IX – XII асрларда Ўзбекистон жанубида жойлашган шаҳарларнинг минтақа ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги тутган ўрни. Хорижий Шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2018. 118 - 124-бетлар.
 8. Ўзбекистон шаҳарлари IX – XII асрларда. Монография. Тошкент. 2017. 191-бет.

Stajyor-tadqiqodchi

SHODMON RO‘ZIMUROTOVICH TURDIYEV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: shodmon.turdiyev.94@mail.ru

1994-yil 10-iyunda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida tug‘ilgan.

2020-yili O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

O‘zbek matematik olimlarining matematika fani rivojlanishiga qo’shgan hissalari, Qadimda matematika, fan tarixi bo’yicha  ilmiy yo`nalishlarida tadqiqot olib bormoqda.

Ilmiy natijalari

1. P-характер пространства  . МАТЕРИАЛЫ. Республиканской научной конференции “Современные проблемы теории вероятностей и математической статистики”. (2019 йил 1-мая Тошкент.) С. 176 - 177.

2.  Сеть пространства.  Abstracts. Of the international conference modern problems of geometry and topology and their applications (Tashkent, Uzbekiston November 21-23, 2019 yil ) С. 187 - 188.

Katta ilmiy xodim

SHERALI TEMIRALIYEVICH QO‘LDОSHEV
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari nomzodi, dotsent
E-mail: Sherali.kuldashev@mail.ru

1977-yil 10-iyulda Namangan viloyati Pop tumani Tepaqo‘rg’on qishlog‘ida tug‘ilgan.

2000-yili Namangan davlat universitetini bitirgan.

2010-yildan tarix fanlari nomzodi (dissertasiya mavzusi: Qo‘qon xonligi va Sharqiy Turkiston o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar (XVIII – XIX asr o‘rtalari).

2020-yildan "O‘rta asrlar davri tarixi" bo‘limi katta ilmiy xodimi.

Buyuk Ipak Yo‘li tarixi, XVII – XIX asrlarda O‘zbekistonning tashqi siyosati, Qo‘qon xonligi tarixi va diplomatiyasining nazariy muammolari, uyg’ur va xitoy manbashunosligi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqot olib boradi.

Asarlari

 1. Муҳаммад Ёқуббек. Тошкент. 2021. (А. Ходжаев билан ҳаммуаллифликда).
 2. Поп тумани тарихи. Тошкент. 2020. (Т. Қўлдошев билан ҳаммуаллифликда).
 3. The role of institute of Aqsaqal (Consular) in the Diplomatic Relations between the Kokand Khanate and the Ching Empire (1760 - 1864). International journal of scientific & technology research. Volume 9, issue 02, February 2020. P. 3866 - 3874.
 4. Қўқон хонлиги ва Хитой (Чинг империяси) ўртасидаги дипломатик муносабатлар. Тошкент. 2019.
 5. Марказий Осиё давлатчилиги тарихига оид маълумотлар (хитой манбалари асосида). Тошкент. 2019. (А. Ходжаев ва Ф. Жуманиёзовалар билан ҳаммуаллифликда).
 6. Исҳоқхон Ибрат. Тарихи маданият [матн ҳамда факсимилеси билан]. Табдил қилувчи ва нашрга тайёрловчи Шерали Қўлдошев. Тошкент. 2019.
 7. Istanbullik Abdurahim Afandining Qo‘qon xonligi bilan
  bog’liq taqdiri. Milletlerarasi Türkiye-Ozbekistan münasebetleri sempozyumu (8-10 kasim 2018). özet/bildiriler kitabi. Kastamonu-2018.  394 - 400-betlar.
 8. Описание городов Южного Казахстана в сочинении «Тарих-и Азизи» Мухаммед Азиз Маргилани. Материалы международный научно-практиче6ский конференции “Средневековье города Великой шельковое пути”. Туркестан. 2018. С. 32 - 38.
 9. Взаимоотношения Кокандского ханства и Восточного Туркестана в «Таворих-и манзума». Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2017.  № 3.  С.42 - 44.
 10. Some questions of the activities of Xinjiang in the Kokand khanate. Asian journal of Reearch (IMPACT FACTOR SJIF 4,1). Osaka (Japan). № 9. October 2017. P. 96 - 108.

Katta ilmiy xodim

GULMIRA MARDONOVNA ОCHILOVA
O'rta asrlar tarixi Tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori
E-mail: g.m.achilova@mail.ru

1986-yil 17-noyabrda Navoiy viloyati Xatirchi tumanida tug‘ilgan.

2011-yil O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

2019-yildan tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) (dissertatsiya mavzusi: Movarounnahrning Chigʼatoy ulusi tarkibidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti (1227 - 1370 yillar))

2009-yildan boshlab Tarix institutida laborant, kichik ilmiy xodim va katta ilmiy xodim lavozimlarida ishlagan.

O‘zbekiston tarixining o‘rta asrlar davri, Chingiziylar boshqaruvi davrida Turkistondagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar mavzusida tadqiqot olib boradi. 

Asarlari

 1. Central Asia is ruled by two Chinggisids: political relations and inter relationships. ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com. ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 1, January 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.49.  P. 692 - 697.
 2. Чиғатой улуси хонларининг ташқи ҳарбий-сиёсий алоқаларини акс еттирувчи мактублар. Марказий Осиёнинг VII - XIX асрлар тарихи расмий ҳужжатларда. Илмий тўплам материаллари. Тошкент. 2020. 69 - 77-бетлар.
 3. Чингизийлар даври Мовароуннаҳр маъмурий бошқарувида марказий ва маҳаллий анъаналар. “O‘zbekiston tarixi” журнали. 2018. № 3. 26 - 38-бетлар.
 4. Мўғуллар ҳукмронлиги даврида Ўрта Осиёнинг иқтисодий ҳолати. (1227 йилдан – ХIII аср охирларигача бўлган давр). ЎзМУ хабарлари. 2018. № 1/3. 21 - 24-бетлар.
 5. Чингизийлар даврида Хоразмнинг иқтисодий ҳолати ва шаҳар ҳаётидаги ўзгаришлар. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. 2018. № 4-сон. 74 - 78-бетлар.
 6. XIII - XIV асрларга оид вақф ҳужжатларида Бухоро ижтимоий-иқтисодий ҳаётига доир масалаларнинг акс еттирилиши. Шарқшунослик. 2018. №3. 66 - 74-бетлар.
 7. Традиционная мусульманская культура и обычаи кочевников в управлении Средней Азией Чингизидами. Россия и мусульманский мир. Научно-информационный бюллетень. Москва. 2018.  № 4. С. 95 - 103.
 8. Чиғатой улуси. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. Тошкент. 2017. 505 - 506-бетлар.
 9. Чиғатой улуси хонлари орасида ислом динининг тарқалиши. Тошкент Ислом университети илмий-таҳлилий ахбороти. 2012. № 3. 55 - 58-бетлар.

Katta ilmiy xodim

MUXTOR BAHODIROVICH SHAMSIYEV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: shamsiev.m@mail.ru

1982-yil 10-aprelda Navoiy viloyati Xatirchi tumani Tamabahrin qishlog'ida tug‘ilgan.

2006-yili O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

2007-yildan (dissertatsiya mavzusi: XVIII asr oxiri ‒ XIX asrning 70-yillarida O‘rta Osiyo va Rossiya impireyasi savdo aloqalarida toshkentlik savdogarlarning tutgan o‘rni) nomli ilmiy ish ustida izlanishlar olib boradi.  

2020 yildan “O‘rta asrlar tarixi” bo‘limida katta ilmiy xodim va kasaba uyushmasi qo‘mitasi raisi.

Turonning o‘rta asrlar davri tarixi, savdo munosabatlari tarixi, Toshkent tarixi, toshkentlik savdogarlar tarixi ilmiy yo‘nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

 1. Late Modern Tashkent and dynamic of Silk Road trade. International Journal on Integrated Education. e-ISSN: 2620-3502 Vol. 3. Issue XII. December 2020. P. 469 ‒ 471.
 2. Алиқули амирлашкарнинг Тошкент мудофаасида кўрсатган жасорати хусусида. Водийнома. №3. 2019. 39 ‒ 43-бетлар.
 3. XVIII аср – XIX аср бошларида Тошкент тарихи. Tamaddun nuri. №5. 2019. 42 ‒ 46-бетлар.
 4. XIX аср биринчи ярмида Қўқон хонлиги ташқи алоқаларида тошкентлик савдогарларнинг тутган ўрни. Мeros. №1. 2020. 92 ‒ 101-бетлар.
 5. Ўрта Осиёлик савдогарлар рус бозорларида: масаланинг тарихий сиёсий жиҳатлари. ЎзМУ Хабарлари. 2018. №1/4 Ижтимоий-гуманитар фанлар туркуми. 17 ‒ 19-бетлар.
 6. Қўқон хонлигининг Бухоро амирлиги ва Хива хонлиги билан савдо-иқтисодий алоқалари тарихидан. Sharqshunoslik. №2. 2018. 22 ‒ 25-бетлар.
 7. Тошкентнинг Россия билан савдо муносабатларида элчилик алоқаларининг ўрни. “Вестник” Педжикентского педагогического института. № 3. Ч. 2. 2018. C. 56 ‒ 67.
 8. Қўқон хонлигининг дашт кўчманчилари билан ўзаро савдо алоқалари тарихидан. Имом Бухорий сабоқлари. №3. 2018. 28 ‒ 30-бетлар.
 9. Россиянинг Ўрта Осиёга ҳарбий юришларида савдо йўлларининг аҳамияти. ЎзМУ Хабарлари. 2018. 1/3 Ижтимоий-гуманитар фанлар туркуми. Тошкент. 21 ‒ 24-бетлар.
 10. Россия савдогари Шубай Арслонов кундалигидаги Тошкент тарихига доир маълумотлар хусусида. “O‘zbekiston tarixi” журнали. №4. 2017. 47 ‒ 55-бетлар.

Katta ilmiy xodim

NIZOMIDDIN NORMAMATOVICH GULBOYEV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: nizomiddin.uzb@gmail.com

1984-yil 23-iyunda Surxondaryo viloyati Uzun tumani Oqtumshuq qishlog¢ida tugʻilgan.

2010-yilda Samarqand davlat universitetini bitirgan.

2011-yildan “Xiva xonligi harbiy ish tarixi” (XVIII asr ikkinchi yarmi – 1920 y.) mavzuida ilmiy tadqiqot olib boradi.

2011-yildan Tarix instituti “O‘rta asrlar tarixi” bo‘limida stajyor tadqiqotchi-izlanuvchi, katta ilmiy xodim-izlanuvchi, kichik ilmiy xodim, katta ilmiy xodimi.

Xiva xonligi harbiy ish tarixi, oʻrta asrlarda harbiy jang san’ati, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlar, davlat boshqaruvi, harbiy-siyosiy aloqalar, qurol-yarogʻlar, harbiy sarkardalarning faoliyati, harbiy atamalar mavzuida tadqiqotlar olib boradi.

Asarlari

 1. Temur tuzuklari. Oʻquv qoʻllanma. Mas'ul muharir: t.f.d. Azamat Ziyo, i.f.n. Ulugʻbek Azizov. (Mualliflar: PhD. G. Achilova, N. Gulboyev, A. Mamajonov, D. Begaliyeva, K. Qayumova) Toshkent. 2021. 152-bet.
 2. XIX аср Хоразм воҳаси ҳарбий-сиёсий тарихига доир расмий ҳужжатлар (Ўзбекистон Миллий архиви И-125-жамғарма ҳужжатларидан). Тошкент. 2020. 268-бет (Д. Аҳмедова билан ҳаммуаллифликда).
 3. Хива хонлиги расмий ҳужжатларида ҳарбий иш тарихи. Марказий Осиёнинг VII – XIX асрлар тарихи  расмий ҳужжатларда. Халқаро илмий-амалий анжуман тўплам материаллари. Тошкент. 2020. 193 - 207-бетлар.
 4. Из истории военного дела в Хивинском ханстве (XVIII-XIX вв.) Россия и мусульманский мир. № 3 (313). Москва. 2019. С. 109 - 116.
 5. Хива хонлиги ҳарбий кучлари ташкилий тузилмаси. Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Тошкент-Урганч. 2019. 84 - 90-бетлар.
 6. Амир Темур ва темурийлар даврида таълим. Амир Темур даврида Мовароуннаҳр (археология, тарих, маданият). Тошкент. 2018. 187 - 195-бетлар.
 7. Казахи и Хивинское ханство (XVI - начало XX вв.). “Роль Туркестана I истории казахского ханства” международная научно-практическая конференция. 2-3 апреля 2015 года. Туркестан. С. 71 - 75.
 8. Роль жалованья в армии Хивинского ханства (XIX в.). “Восточные общества: традиции и современность”. Материалы II-съезда молодых востоковедов стран СНГ. Москва-Баку. 2014. С. 141 - 149.
 9. XVIII аср охири – XX аср бошларида Хива хонлигида қурол-яроғлар ва уларнинг асосий жиҳатлари. ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлимининг “Ахборотнома”си. Нукус. № 3/2014. 62 - 65-бетлар.
 10. Хива хонлиги қўшинида ҳарбийларни ижтимоий муҳофаза қилиш тизими. СамДУ илмий-тадқиқотлар ахборотномаси. Самарқанд. №4/2014. 33 - 38-бетлар.

Kichik ilmiy xodim

FAYZXO‘JA MUZAFFAROVICH MAHMUDOV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: fayzmaxmud@mail.ru

1957-yil 22-fevral Tojikiston Respublikasi Ko‘lob shahrida tug‘ilgan.

1979-yil Tojikiston davlat universitetini bitirgan.

2020-yildan buyon O‘rta asrlar tarixi bo‘limida kichik ilmiy xodim.

O‘rta Osiyo tarixiga oid qo‘lyozma manbalarni tadqiq etish (Somoniylar davri va Buxoro xonligiga oid).

Asarlari

 1. Девониашъор. Аҳмад Махдуми Дониш (Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти 3679/2 рақамли қўлёзмаси асосида). Душанбе. 2020. 128-bet.
 2. Великий Султан Амир Тимур Кураган в кругу ученых своей эпохи. Вестник Мицаи. Выпуск 26. 2017. С. 82 - 93.
 3. Сайидо Насафий. Қасидаи “Дар манқабати Хўжа Баҳоуддини Нақшбанд” Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг нодир қўлёзмалари фонди  ПВ-91 қулёзма асосида. Файзхўжа Маҳмудов таҳрири остида. Душанбе.  2018. 58-bet.
 4. Гулдастае аз гулзори боғи дўсти. Мажумуаи ашъори аз Рўдаки то Лоиқ. Файзхўжа Маҳмудов таҳрири остида. Душанбе. 2018. 255-бет.
 5. XIX аср Кубравия – Нақшбандия тариқатига оид “ал Ижоза”–Ижозатнома. Ўтмишга назар. 9-сон. 2020. 4 - 10-бетлар.
 6. Некоторые особенности текста вакуфных грамот бухарского эмирата (чтение,  перевод  и  комментарий). “Mustaqil yurt arxivlari: Muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman maqolalari to‘plami. Toshkent. 2020. C. 76 - 82.
 7. XIX аср Кубравия – Нақшбандия тариқатига оид “ал Ижоза” –Ижозатнома. “Mustaqil yurt arxivlari: Muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman maqolalari to‘plami. Toshkent, 2020. 44 - 47-betlar.
 8. Дар бораи Девони ашъори Аҳмад Махдуми Дониш. Ба ифтихори 100 солагии донишманд ва ходими намоёни давлати академик Муҳаммад Осими (1920 - 1996). Maҷaллаи Академияи илмҳои Тоҷикистон  (Тожикистон Фанлар академияси илмий журнали). Душанбе. 2020. 823 - 829-бетлар.
 9. Вакуфная грамота эпохи Саййида Абдулахадхана (1885 - 1910). Markaziy Osiyo tarixi rasmiy hujjatlarda (VII – IX asrlar) mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix  instituti (xalqaro anjuman maqolalari). Toshkent. 2020. С. 298 - 305.
 10. Зижи Аҳмад Махдуми Дониш (Бухоро Давлат музей-қўриқхонаси кутубхонаси 998 рақамли қўлёзмаси асосида). Ба ифтихори 190 солагии андешаманд, муаррих ва адиби номӣ Аҳмад Махдуми Дониш. Файзхўжа Маҳмудов умумий таҳрири остида. Душанбе. 2018. 55-бет.

Kichik ilmiy xodim

IQBOLJON ABDURAHMON O‘G‘LI SULTONOV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: notlus2991@gmail.com

1992-yil 24-iyunda Farg‘ona viloyati Quva shahrida tug‘ilgan.

2019-yili Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan.

2020-yil yanvar-dekabr oylariga qadar O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix institutida stajyor-tadqiqotchi.

2021-yildan Tarix instituti "O‘rta asrlar tarixi" bo‘limi kichik ilmiy хodimi.

O‘zbek davlatchiligi tarixida hind manbalarining ahamiyati yo‘nalishida ilmiy izlanishlar olib boradi.

Asarlari

1. Ashtarxoniylar va Boburiylar o‘rtasida savdo aloqalar haqida ayrim mulohazalar. Tadqiqot.uz. “O‘zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi respublika 20-ko’p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari 3-qism. Toshkent, 2020. 14-16 betlar.

Kichik ilmiy xodim

A‘ZAMJON AKMALJON O‘G‘LI MAMADJANOV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: azamjon.m1991@gmail.com

1991-yil 24-yanvarda Namangan viloyati Uychi tumanida tug‘ilgan.

2019-yili O‘zbekiston Milliy universitetini bitirgan.

2020-yil yanvardan, dekabr oyiga qadar O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix institutida stajyor-tadqiqotchi.

2021-yildan Tarix instituti "O‘rta asrlar tarixi" bo‘limi kichik ilmiy хodimi.

Buxoro amirligi davri manbashunosligi va tarixshunosligi yo’nalishlarida tadqiqotlar olib boradi.

Ilmiy natijalari

1.  Issues of History of the Khanate Kokand in Local Sources of Early XIX - XX Centuries. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 7. Issue 7 August. 2020 P. 790 - 795.

2.  Cooperation between local geographers and russian scientists in turkestan. (late 19th - early 20th century). International Journal on Integrated Education. DOI: doi/org/10.31149/ijie/v3i9/601/. ISSN : 2620 3502. p-ISSN : 2615-3785.

3. Бухоро амирлиги тарихини ўрганишда манбаларнинг аҳамияти. “Ислом цивилизациясида Бухоро маънавий-маърифий меросининг умумбашарий аҳамияти” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман. Бухоро. 2020-йил 19-май. 90 - 93-бетлар.

4.  XIX аср охири - ХХ аср бошларида Марказий Осиё тарихини ўрганишда илмий жамиятларнинг ўрни. “Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги Республика 19-кўп тармоқли илмий конференция Http://doi.org/10.26739/online.

5.  Туркистон ҳаваскор археологлар тўгараги фаолияти хусусида. Ўтмишга назар. 2020.

Stajyor-tadqiqodchi

Zavqibek Ibodulla o‘gli Mahmudov
O'RTA ASRLAR TARIXI BO'LIMI Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti
E-mail: zavqibekmahmudov@mail.ru

1992-yil 4-iyulda Surxondaryo viloyat Muzrabot tumanida tug¢ilgan.

2020-yil Toshkent davlat Sharqshunoslik universitetini bitirgan.

2019-yil sentabrdan buyon Toshken viloyati Yuqori Chirchiq XTB ga qarashli 34-U.O'.T. maktabida ingliz tili fani o'qituvchisi.

2020-yil 16-sentabrdan Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti M.O.X.T.E. kafedrasida stajyor-o‘qituvchi.

2021-yil yanvardan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix institutida stajyor-tadqiqotchi.

O‘zbek davlatchiligi tarixi Xitoy manbalarida, Xitoy – O‘zbekiston diplomatik munosabatlari tarixi.

Stajyor-tadqiqodchi

AKOBIR OLIMJON O‘G‘LI TOIROV
O'rta asrlar tarixi
E-mail: akoshgreat@mail.ru

1993-yil15-oktabrda Samarqand viloyati Samarqand tumanida tug‘ilgan.

2020-yil Toshkent davlat Sharqshunoslik universitetini bitirgan.

2021-yildanTarix instituti "O’rta asrlar tarixi" bo’limida stajyor-tadqiqodchi.

X-XII asrlar O‘zbekiston tarixiga oid manbalar, Xorazmshohlar va Uyg‘onish davri tarixi.

Ilmiy natijalari

 1. Sources of medical and scientific works written in turkish languages protected in world fundsю ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN (online): 2249 – 713. Vol. 10. 10.10.2020. P. 131 - 134.
 2. O'zbekistonda turkiy tillarda yozilgan tibbiyotga oid manbashunoslik ishlari tarixi. TDSHU Markaziy Osiyo xalqlari tarixi manbashunosligi, tarixnavisligi, tarix tadqiqoti metodi va metodologiyasining dolzarb masalalari mavzusidagi an'anaviy Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. № 12. 2020. 131 - 135-betlar.
 3. Niderlandiya saqlanayotgan turkiy tillardagi tibbiyotga oid qo'lyozmalar tavsifi. TDSHU “Tarix va falsafa” fakulteti “Sharq mamlakatlarining rivojlanish xususiyatlari: tarixi, antropologiyasi va falsafasi” iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy  konferensiyasi. 2020. 156 - 161-betlar.
 4. O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondlarida saqlanayotgan turkiy tillarda yozilgan farmakologiya va veterenariya sohalariga oid manbalar. "International Conference On Modern Innovative Education, Psychology And Pedagogy: Problems, Analysis And Foreign Experience” Issue 1 (1) September 2020. P. 56 - 60.
Tadqiqotlar

1. XVI-XIX asr boshlarida o‘zbek xalqi davlatchiligi tarixi (yozma manbalar asosida). 2000 – 2002-yillar.

2. Ilk o‘rta asrlarda o‘zbek xalqi va uning davlatchiligi tarixi (V ‒ VIII asrlar). 2000 – 2002-yillar.

3. O‘zbekistonning tarixiy geografiyasi (V ‒ XII aslar). 2003 ‒ 2005-yillar.

4. O‘zbekiston tarixi (XVI ‒ XIX asr birinchi yarmi) IV jild. 2003 – 2007-yillar.

5. Yozma manbalarda Markaziy Osiyo xalqlarining etnik tarixi va etno-integratsion jarayonlarning aks etishi. (XVI ‒ XIX asrlar). 2006 ‒ 2008-yillar.

6. XVI ‒ XIX asr birinchi yarmi xalqaro munosabatlar tizimida O‘zbekistonning tutgan o‘rni. 2007 ‒ 2011-yillar.

7.  “X – XIX asrlar O‘rta Osiyo tarixini o‘rganishda “Safarnoma”larning o‘rni”. 2009 – 2011-yillar.

8. O‘zbekiston davlatchiligi tizimida diplomatik institutlar: taraqqiyot bosqichlari va ularning o‘ziga xos jihatlari (V ‒ XIX asr birinchi yarmi). 2012 – 2014-yillar.

9. O‘zbekistonda elchilik xizmati tarixidan lavhalar. 2015 ‒ 2017-yillar.

10. VII ‒ XIX asr birinchi yarmi o‘zbek davlatchiligi tizimida devon va dargohlar faoliyati. 2017 ‒ 2019-yillar.

11. O‘zbekistonning o‘rta asrlar tarixi rasmiy hujjatlarda: muammoli jihatlar, talqin va tahlil (VII ‒ XIX asr birinchi yarmi). 2018 ‒ 2020-yillar.

13. Аyollarning jamiyat hayotidagi oʼrni bilan bogʼliq vaqf hujjatlarini kataloglashtirish (XVI ‒ XX asr boshlarida Buxoro xonligi misolida) 2018 ‒ 2020-yillar.

14. Xorazm shaharlarining tarixi, madaniy meroslari, obidalari va sanʼat asarlarining tadqiqotlari asosida SMART texnologiyalarini yaratish. 2019 ‒ 2021-yillar.